Pravne obavijesti

DAMAHAUS d.o.o. zadržava autorska prava na sadržaj, koji je objavljen na našim internetskim stranicama. Sadržaj naših internetskih stranica ne smijete mijenjati, odnosno upotrebljavati za druge namjene. Sadržaj se ne smije kopirati za javne i komercijalne namjene.

Informacije na našim internetskim stranicama su pripremljene uz veliku brigu. DAMAHAUS d.o.o. ne odgovara za upotrebu bilo kojeg dijela sadržaja za bilo koju namjenu. Upotreba sadržaja, koji je objavljen na našim internetskim stranicama, leži na osobnoj odgovornosti uporabnika.

Presnimavanje  programa i podataka sa naše internetske stranice izvodite na osobnu odgovornost. DAMAHAUS d.o.o. ne odgovara za eventualnu nastalu štetu, koja može nastati prilikom upotrebe datoteka i podataka iz stranica. Isto tako ne odgovaramo za moguće računalne viruse koji se pojave kao rezultat presnimavanja datoteka ili podataka iz naših internetskih stranica.

Internetske stranice DAMAHAUS d.o.o. mogu se povezati s internetskim stranicama drugih poduzeća da vam olakšaju pristup do dodatnih informacija. DAMAHAUS d.o.o. ne odgovara za sadržaj povezanih internetskih stranica drugih poduzeća i ukoliko se ustanovi da je taj sadržaj neprihvatljiv, te veze će se prekinuti u najkraćem mogućem roku.